Algemene voorwaarden

Praktijk de Telraam
Postbus 748
9400 AS  ASSEN
info@detelraam.nl

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Praktijk de Telraam en opdrachtgever en/of deelnemer van coachtrajecten, trainingen, therapietrajecten en andere vormen van begeleiding (hierna te noemen: ’begeleiding’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Praktijk de Telraam een overeenkomst sluit tot het verzorgen van begeleiding, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de begeleiding.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon, die daadwerkelijk aan de begeleiding deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Praktijk de Telraam en een opdrachtgever waarop Praktijk de Telraam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk de Telraam, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
ARTIKEL 3. OFFERTES
3.1 De door Praktijk de Telraam uitgebrachte offertes, zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Praktijk de Telraam is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 De in een offerte en aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Praktijk de Telraam kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Praktijk de Telraam daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk de Telraam anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk de Telraam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een inschrijvingsformulier of offerte van Praktijk de Telraam ondertekent of door uitdrukkelijke bevestiging door Praktijk de Telraam van diens per e-mail verzonden aanmelding.
4.2 Na het maken van een afspraak voor een intake gesprek met de deelnemer, zendt Praktijk de Telraam een e-mail naar de deelnemer ter bevestiging van de datum en tijd en de afspraak. In deze mail zal ook gevraagd worden naar deelnemers persoonsgegevens, daar deze gegevens wettelijk vereist zijn om zorg te kunnen verlenen en de wettelijke administratieve verplichting die Praktijk de Telraam heeft.
4.3 Indien deelnemer de genoemde e-mail in artikel 4.2 beantwoordt en de benodigde persoonsgegevens aanlevert, verleent deelnemer toestemming om deze persoonsgegevens vast te leggen in een cliëntendossier en de administratie van Praktijk de Telraam.
4.4 Deelnemer heeft het recht de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Wij verwijzen hiervoor naar onze privacy verklaring.
4.5 Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Praktijk de Telraam en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
4.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk de Telraam.
4.7 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Praktijk de Telraam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Praktijk de Telraam dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.8 Praktijk de Telraam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.9 Praktijk de Telraam heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 5. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Een overeenkomst met Praktijk de Telraam en opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
● Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Praktijk de Telraam omstandigheden ter kennis komen, die Praktijk de Telraam te vrezen geven, dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
● Indien Praktijk de Telraam de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Praktijk de Telraam bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Praktijk de Telraam schadevergoeding te vorderen.
5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan Praktijk de Telraam zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomsten redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Praktijk de Telraam bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, wordt het honorarium en de gemaakte kosten op grond van Artikel 6 in rekening gebracht en dient de opdrachtgever deze te voldoen.
5.4 De overeenkomst kan slechts door de opdrachtgever worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Hiervoor gelden de voorwaarden gesteld in Artikel 6.
5.5 Praktijk de Telraam heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de opdrachtgever.
5.6 Indien Praktijk de Telraam tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
ARTIKEL 6. ANNULERING OVEREENKOMST
6.1 De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de overeenkomst voor een training, begeleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per uitdrukkelijk door Praktijk de Telraam bevestigde e-mail.
6.2 De opdrachtgever kan de begeleiding tot 31 kalenderdagen voor de eerste training, begeleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten (20% van de deelnamekosten), tenzij uitdrukkelijk een andere termijn, langer of korter, is overeengekomen en door beide partijen is ondertekent of per mail wederzijds is bevestigd.
6.3 Bij annulering door de zakelijke opdrachtgever, korter dan 31 kalenderdagen of korter dan de wederzijds overeengekomen annuleringsperiode, voor de eerste trainingsdag, begeleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste begeleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de begeleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
6.4 Bepaling 6.4 geldt voor opdrachtgevers, die een training of begeleidingstraject met Praktijk de Telraam zijn overeengekomen. Een begeleidingstraject bestaat uit meerdere begeleidingsdagen of een begeleidingsdag die langer dan 2 uur duurt.
● Bij annulering door de opdrachtgever, 14 tot 31 dagen voor de eerste training, begeleidingsdag, betaalt de opdrachtgever 40% van de volledige begeleidingstrajectkosten.
● Bij annulering door de opdrachtgever, 7 tot 14 dagen voor de eerste training, begeleidingsdag, betaalt de opdrachtgever 60% van de volledige begeleidingstraject kosten.
● Bij annulering door de opdrachtgever, 48 uur tot 7 dagen voor de eerste training, begeleidingsdag betaalt de opdrachtgever 80% van de volledige begeleidingstrajectkosten.
● Bij annulering door de opdrachtgever korter dan 48 uur voor de eerste training, begeleidingsdag betaalt de opdrachtgever de volledige begeleidingstrajectkosten.
6.5 Bepaling 6.5 geldt voor particuliere opdrachtgevers die begeleiding, van maximaal 2 uur, zonder vast traject zijn overeengekomen met Praktijk de Telraam.
● Bij annulering door particuliere opdrachtgever korter dan 24 uur voor de begeleiding, betaald de opdrachtgever de volledige begeleidingskosten..
6.6 In het geval van schriftelijk aantoonbare ziekte of aantoonbare zwaarwegende onverwachte gebeurtenis (overmacht) die deelname van de deelnemer aan de overeengekomen begeleiding onmogelijk maakt, kan Praktijk de Telraam een vervangend begeleidingsmoment aanbieden.
6.7 Praktijk de Telraam heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de training, begeleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Praktijk de Telraam bedrag.
ARTIKEL 7. BETALING
7.1 Praktijk de Telraam brengt trainingskosten, begeleidingskosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient 50 % van de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Praktijk de Telraam en in ieder geval voor aanvang van de training. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Praktijk de Telraam.
De particuliere opdrachtgever dient de begeleidingskosten te voldoen per begeleiding door contant te betalen of te pinnen. Bij contante betaling nemen wij om veiligheidsredenen geen biljetten van 100 en 200 euro aan.
7.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de training, begeleidingskosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst, brochure of op de website van Praktijk de Telraam wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
7.3 Na het verstrijken van 21 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Tevens is opdrachtgever bij niet tijdig betaling verplicht aan Praktijk de Telraam in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Praktijk de Telraam en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Praktijk de Telraam onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan. Praktijk de Telraam kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Praktijk de Telraam kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Praktijk de Telraam verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht en andere intellectuele wet- en regelgeving, op de door Praktijk de Telraam uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, begeleidingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, grondkaarten, speelkaarten, syllabi en welke andere in de training, begeleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook berust bij Praktijk de Telraam of haar licentiegevers.
8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk de Telraam zijn video, foto en audio opnamen tijdens de training, begeleiding verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Praktijk de Telraam aan de opdrachtgever noch de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom.
8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk de Telraam zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8.4 Ook het auteursrecht op de website, boeken, offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Praktijk de Telraam berust uitsluitend bij Praktijk de Telraam.
ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Praktijk de Telraam geleverde diensten of goederen blijven het eigendom van Praktijk de Telraam, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de met Praktijk de Telraam gesloten overeenkomst is nagekomen.
Het door Praktijk de Telraam geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.2 Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Praktijk de Telraam, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Praktijk de Telraam haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Praktijk de Telraam zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
9.3 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Praktijk de Telraam zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand-, ontploffing- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Praktijk de Telraam spant zich in om de gegeven begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2 Praktijk de Telraam en eigenaar R. Bohte staan op geen enkele wijze in voor en nemen geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer en/of de opdrachtgever na de begeleiding met de opgedane kennis doet.
10.3 Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Praktijk de Telraam, is Praktijk de Telraam en eigenaar R. Bohte niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Praktijk de Telraam en eigenaar R. Bohte is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Praktijk de Telraam aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk de Telraam en eigenaar R. Bohte beperkt tot artikel 10.7.
10.4 Praktijk de Telraam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook.
10.5 Praktijk de Telraam en eigenaar R. Bohte zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstaf van persoonlijke eigendommen en persoonlijk welzijn en handelen van bezoekers, deelnemers en opdrachtgevers.
10.6 Praktijk de Telraam is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
10.7 Alle eventuele aansprakelijkheid van Praktijk de Telraam is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende begeleiding bij de opdrachtgever en/of deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de begeleiding door Praktijk de Telraam wordt geannuleerd.
10.8 Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
ARTIKEL 11. ZIEKTE
11.1 Wanneer de opdrachtgever en/of deelnemer tijdens de begeleiding ziek wordt, heeft de opdrachtgever en/of deelnemer ten alle tijde de mogelijkheid om de trainingsdag, begeleidingsdag in te halen in een vergelijkbare groep of op het vervangende begeleidingsmoment dat Praktijk de Telraam aanbiedt.
11.2 Wanneer de begeleider van Praktijk de Telraam ziek wordt, zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de deelnemers een vervangend begeleidingsmoment aangeboden krijgen.
ARTIKEL 12. OVERMACHT
12.1 Praktijk de Telraam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Praktijk de Telraam daaronder begrepen.
12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Praktijk de Telraam opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Praktijk de Telraam niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Praktijk de Telraam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
ARTIKEL 13. GESCHILBESLECHTING
13.1 De rechter in de woonplaats van Praktijk de Telraam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Praktijk de Telraam het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op elke overeenkomst tussen Praktijk de Telraam en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 15. VINDPLAATS VOORWAARDEN
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn aan u verstrekt gelijktijdig met de overeenkomst.
15.2 Een extra exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.
15.3 Deze voorwaarden zijn vindbaar op www.detelraam.nl.